#CEREALOVERS

Paso 1

Escoge tu tazón

Kid / Fit / Fat

Paso 2

Escoge tu cereal

Nacional / Internacional

Paso 3

Elige tu topping

Paso 4

Elige tu leche

#MYSHAKE

Paso 1

Elige tu sabor

Tradicional / Especial

Paso 2

Elige tu leche

De vaca / Otra

Paso 3

Elige tu topping

#BWAFFLE

Paso 1

Elige tu color

A tu gusto

Paso 2

Elige tu topping